Започва “ERYE”

“EMPOWERING RURAL YOUTH ENTREPRENEURSHIP – RAISING TOMORROWS LEADERS, TODAY!” (ERYE) е обучителен курс, който ще се проведе в периода 31 октомври-7 ноември 2021 г. на територията на село Върбово, община Чупрене – част от най-слаборазвития социално-икономически регион в България и в ЕС. Предвидено е в проекта да вземат участие 24 младежки работници от 10 държави (7 програмни страни и 3 страни – партньори по програмата „Еразъм +“).
Български младежки форум (БМФ) счита, че посредством интерактивни методи на неформалното образование, обучителният курс ще допринесе за подобряване на предприемаческата среда и стимулиране на иновативното бизнес ориентирано мислене, и мобилизация на интелектуалния потенциал на младите хора в селските райони.
Подпомагането на придобиването на основни знания, умения и компетенции в сферата на предприемачеството е в пълен синхрон с ключовите цели на програма „Еразъм +“. Целевата група, към която е насочено настоящето проектно предложение за обучителен курс, са младежките работници, работещи с хора от селските и изолирани райони, които се борят с предизвикателства като социалното изключване, бедността и безработицата.
Задачите по проекта са дефинирани, както следва:
• да се анализират проблемите на живеещите в селските райони и да се открои потенциалът за устойчиво развитие;
• да се подобри качеството на работа на младежките работници, посредством предоставянето на методи,
инструменти и техники за мотивация, които ще им позволят да работят ефективно с целевите групи;
• предоставяне на информация за програмата Еразъм+ и открояване на възможностите за създаване на новип проекти и инициативи;
• насърчаването на НПО да споделят опит и добри практики в създаването на междуорганизационна мрежа.

“ERYE” ще събере 24 младежки работници от 10 държави (7 програмни страни и 3 страни – партньори по програмата „Еразъм +“). Това са младежки работници, които работят ежедневно с една от най-уязвимите групи от населението в селските райони – младежите на възраст 18-29 г. С цел да се стимулира разрешаването на
проблемите, с които те се сблъскват, БМФ планира серия от дейности, които посредством методите на неформалното образование да допринесат за постигането на целите на проекта.
Като ефективен и устойчив начин за постигане на целите на проекта, както и на целите на програмата „Еразъм+“, БМФ ще използва утвърдени предприемачески работилници, дейности на открито, ролеви игри, айсбрейкъри, дискусии, срещи с успешни предприемачи, презентации, кръгли маси, театър, прожектиране на
филм и др. По време на мобилността ще бъде използвана методологията на т.нар. Experiential learning, който включва различни 5 фази, започвайки винаги с т.нар. „преживяване“. Планираните дейности в проекта ще насърчават иновативното мислене, креативността и уменията за работа в екип, създавайки благоприятна среда за споделяне на идеи и опит. Използваните методи ще доведат до придобиване на нови и усъвършенстването на съществуващи знания, умения, нагласи и компетенции у младежките работници.
Активното включване на участниците в проекта по време на подготвителната фаза, реализацията на мобилността и оценката от нея ще гарантира постигането на максимални резултати върху всички организации, участващи в мобилността.