“Yes for inclusion”

От 9 до 16 октомври 2021 г. нашите членове и младежи участваха в проект по “Еразъм+”, наречен „Yes for inclusion“, който се проведе в Костинещи, Румъния. Целта на проекта беше да се увеличи приобщаването между младежите участници. Основните задачи, които бяха постигнати, са:
1. Участниците в този проект разбраха какво е дискриминация, стереотипи, предразсъдъци и техните негативни последици.
2. По време на проекта участниците развиха умения за работа с млади хора с ограничени възможности чрез нови методи на неформално образование и ще се борят с дискриминацията.
3. В края на проекта младите участници имаха открито отношение към тези, които са дискриминирани и ще бъдат съпричастни с тях.
Младежите от Полша, Турция, България, Латвия, Литва, Хърватия, Румъния работеха по методи на неформално образование. Участниците имаха възможност да научат и за културите на страните, включени в проекта и как да работят с младежи с по-малко възможности.

Този проект е финансиран от програма “Еразъм+” на Европейския съюз.