Брошура за девиантното поведение от Сенджер

Какво е девиантно поведение? Как може да извършим превенция? Какви методи от неформалното образование да използваме по време на корекционния период? Къде е ролята на НПО сектора при работата с младежи с девиантно поведение? На тези и други въпроси дава своя отговор нашия ЕДС доброволец Сенджер Айдемир, базиран на личния му опит по време на проекта “Learning and Growth – Youth in Action”. В брошурата посветена на девиантното поведение може да научите повече не само относно причините за възникването му, но и в каква посока може да се работи с младежи в и извън корекционни институции. Сенджер, както и другите ни двама доброволци имаха възможността да подпомагат дейностите на Български Младежки Форум във Възпитателното училище-интернат “Ангел Узунов” в гр. Ракитово. Там те реализираха и множество активности, които сами те бяха подготвили и след специализирана консултация приложиха на практика с цел оказване на положително въздействие върху младежите от институцията.

Надяваме се брошурата да ви бъде полезна и да ви даде основа за размисъл и действие по темата.

Sencer Aydemir_Deviant behaviour (кликни тук)

11.04.2019