Проект № BG05SFOP001-2.009-0205 по Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020

Notice: Use of undefined constant xLanguageTest - assumed 'xLanguageTest' in /home/bgyf/public_html/home/wp-content/plugins/xlanguage/parser.php on line 129

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.009-0205 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, ОДОБРЕН ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009 ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020. 

На 04.01.2019 г., Сдружение „Български младежки форум“ стартира изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0205 „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, сключвайки в качеството си на бенефициент, договор с Управляващия орган на Програмата, в размер на 88 650.88 лева безвъзмездна финансова помощ.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е разработен с цел подпомагане изпълнението на приетата от Министерския съвет Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и по-конкретно изпълнение на Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ.

В рамките на първата дейност е предвидено изготвянето на Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез провеждане на “десктоп” проучване на “добри практики” в 5 страни от ЕС-15.

Проектна дейност №2 предвижда получените данни от направения Анализ да послужат за разработване на “Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта”.

В проекта е заложено и провеждането на обучение на тема: “Активно участие на НПО в провеждането на обществени консултации при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители”.

Целите на обучението са повишаване административния капацитет на “Български младежки форум” и внедряване на механизмите за повишаване активното участие на организацията в процеса.

Последната проектна дейност представлява провеждането на 2 броя пилотни обществени консултации на база разработената “Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта”.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е разработването на Методология за повишаване ефективността при формиране, прилагане и мониторинг на политики от страна на НПО в партньорство с административни органи и общественост при провеждане на политики в областта на младежта в Република България.

Наред с основната цел Български младежки форум ще се стреми да изпълни и следните специфични цели:

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Ефективно партньорско управление с гражданите и административните органи на властта.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Открито и отговорно управление с гражданите и административните органи на властта.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

Управляващ орган – Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерски съвет

Срок на изпълнение на проекта – 18 месеца

Начало на проектните дейности – 04.01.2019 г.

Предвиден край на проектните дейности – 04.07.2020 г.

Стойност на проекта: 88 650.88 лв., от които 88 650.88 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число финансиране от Европейски социален фонд в размер на 75 353.25 лв. и 13 297.63 лв. Национално финансиране