#H(e+)lp – first aid for youth workers

Асоциацията Център за развитие на структурни инструменти, съвместно с партньори от Турция, Италия, Испания, Хърватия, Латвия, Полша и България обявява завършването на проекта “#H(e+)lp – първа помощ за младежки работници “. Този проект беше финансиран със средства, отпуснати от Европейската комисия чрез програма „Еразъм+“.
Групата от участници бе сформирана от 33 младежки работници на възраст над 18 години. Младежките работници участваха в различни неформални образователни дейности като усвояване на техники за оказване на първа помощ, усъвършенстване на уменията за намеса в случай на злополука, знания как да се действа в случай на природни бедствия, развиване на ключовите компетенции с помощта на методите на неформалното образование.
Продължителност на мобилността: 01.11.2019 – 07.11.2019
Местоположението на младежкия обмен: Хорезу, Румъния

Основните цели на този младежки обмен бяха:

Цел 1. Разработване на ключови компетенции на 33-мата младежки работници относно осигуряване на мерки за оказване на първа помощ и намеса в спешни случай.
Цел 2. По време на 8-те месеца на проекта 33-мата младежки работници развиха своите умения за предоставяне на мерки за оказване на първа помощ и чрез семинарите научиха и други млади хора от останалите партньорски неправителствени организации на основни техники при оказването на такава.
Цел 3. За 8-те месеца 33-те младежки работници научиха как да се подготвят и да действат в случай на природно бедствие.

Използвани неформални методи на обучение:

– Семинари – мерки за оказване на първа помощ
– Методи от неформалното образование – театър
– Дейности за симулация на природни бедствия
– Писмено ръководство за мерки за оказване на първа помощ за младите хора в организациите
– Игри
– други дейности за размисъл и оценка

Този проект беше финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в това съобщение.