Методология за обществени консултации

В хода на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0205 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, бе създадена “Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта“. Готовата методология бе предадена от екипа на БМФ на кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов. Той се ангажира да я представи пред общинската администрация и широката общественост.

Работата по проекта продължава с провеждането на обучение “Повишаване активността на НПО, обществеността и служители на партньора в проекта в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики”. След приключването му, ще бъдат проведени и две пилотни обществени консултации по изготвената “Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта”.

Може да се запознаете с методологията като кликнете тук: Методология.