Публична покана

Публична покана за набиране на оферти по проект “Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост  в процеса по  формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство”.

Може да изтеглите следната необходима документация: 

Решение за откриване на процедура

Публична покана

Техническа спецификация_Методология

Методика за оценка

Проект на договор

Изисквания към оферта по ПМС 160

Образец на оферта

Декларация по ЗУСЕСИФ ПМС 160