Препоръки и анализ

Във връзка с проект „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“  по Дейност 2 от услугата, в изпълнение на Д оговор № 1/ 31 .05 .2019 г.г., сключен между Сдружение „Български Младежки Форум“ и Сдружение „Балкан Трейнинг“ бяха изготвени и приети от ръководството на Български Младежки Форум следните препоръки и анализ:

ПРЕПОРЪКИ за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации при формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики

АНАЛИЗ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15