Изготвено проучване на добри практики при провеждането на младежки политики

Успешно приключи първият етап от изпълнението на Дейност 1 „Изготвяне на Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0205 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, одобрен по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020.

В рамките на етапа бе изготвено “Проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15”.

Документът е изготвен на база извършено “десктоп” проучване, свързано с добри практики за провеждане на обществени консултации и участието на гражданското общество в провеждането на младежки политики в 5 страни от ЕС-15, които са приложими съобразно българското законодателство в областта.

От получените данни ще бъдат изготвени най-малко 6 броя препоръки за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики, които ще бъдат заложени като механизъм за тяхното провеждане.

За повече информация: Проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15