“Souls without Frontiers”

Трейнинг курсът „Souls without Frontiers“ на тема миграция за младежки работници, идващи от 12 страни и подкрепени от Европейската комисия в рамките на „Еразъм +“ се проведе между 23 и 29 юли 2019 г. във Велберт, Германия.

Въз основа на интеграционната политика на Европейската комисия, проектът „Souls without Frontiers“ има за цел да осигури висококачествено обучение на млади преподаватели/ обучители, които се занимават с въпроса за интеграцията на бежанците/ мигрантите в съвременните европейски общества, като си поставят за първостепенна цел да разпространят тази специфична система на подход за интеграция, съставена от неформални методи на обучение, в други организации и НПО, в останалите страни от ЕС. По-конкретно, „Souls without Frontiers“ се стреми да предостави на младите обучители подходящо ноу-хау, чрез добре установен и конкретен метод за включване и интеграция. Следователно, след завършване на обучението, младите работници/ обучители ще могат да работят методично със смесени групи, състоящи се както от европейци, така и от мигранти/ бежанци, за да постигнат социалната интеграция на последните във вече съществуващите общности.

За постигането на тази цел дейностите на обучителния курс „Souls without Frontiers” се концентрират върху множество свързани понятия, като социално включване, управление на конфликти, междукултурно обучение, съвместно съществуване на религии, насилие, прилагано от социалните мрежи и мрежата, психология на цифрови жертви, расизъм и антирасизъм, мултикултурна връзка, толерантност, демокрация, оценка на многообразието, гражданство, лидерство и активно участие. Към всички тези концепции се подхожда чрез креативни, изпробвани методи, базирани на неформални образователни инструменти, включително симулационни упражнения, ролеви игра, творчески дейности, структурирани диалози, изграждане на групи, енердайзъри и дености за “разбиване на ледовете”, театрални игри, ръководени дискусии, презентации, активиране на пет сетива, онлайн дейности, експериментални процеси, културни дейности и стратегическо планиране.

Конкретните цели на проекта бяха:
– Разработване на практически умения относно понятията за многообразие, културно осъзнаване, гражданство, лидерство и активно участие и за подобряване на специализираните знания за правата на човека.
– Разработване на способности, свързани с управление на конфликти, директно мислене и структуриран диалог в рамките на понятията за толерантност, свобода на словото, антирасизъм и мултикултурна връзка.

Организатор на проекта беше JuBuK (Германия) в сътрудничество с 11 неправителствени организации: GEYC (Румъния), Български Младежки Форум (България), SYTEV (Словакия), LUMEN (Хърватия), Youth Dynamics (Кипър), Copenhagen Youth Network (Дания), DEL-ALFOLDI EUROTENDER (Унгария), STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MLODZIEZY USKRZYDLAMY (Полша), Pi Youth Association (Турция), FNEE (Португалия).