“ActivE+ Youth”

Асоциация “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” заедно с партньорите си от: България – Български Младежки Форум, Турция – Belen Kaymakamlığı, Чехия – ICM Jindrichuv Hradec z.s., Естония – Seiklejate Vennaskond и Гърция  – Youthnet Hellas обявиха финалът на проекта “ActivE+ Youth”. Проектът е финансиран от Европейския съюз по програма “Еразъм+”, ключова дейност 1: Образователна мобилност за младежи и младежки работници.

Групата на този проект се състоеше от 45 участници на възраст между 18 и 30 години. Те участваха в продължение на 11 дни в различни дейности на базата на неформално образование. Целта на проекта „ActivE+ Youth“ беше да стимулира младите хора да се включат в гражданското общество.

Пордължителност на проекта: 01.09.2018 – 31.05.2019

Продължителност на младежкия обмен: 15.02.2019-25.02.2019

Локация на проекта: Хорезу, Румъния

Дейностите по този младежки обмен се проведоха в Хорезу, където участниците имаха добра среда за развиване на приятелски взаимоотношения и работа в екип. Целите на проекта бяха постигнати, както следва:

1: Насърчаване на гражданския дух сред младите хора чрез разработване и разпространение на мотивационни видеоклипове за най-малко 20 участници с най-малко 10 акции в социалната мрежа. Тази цел беше постигната в два етапа, на етапа на проекта екипът помогна младите хора да разберат по-добре значението на проактивността за личностното развитие, но и за обществото, улесни обмена на добри практики и ноу-хау, които помогнаха за генерирането на нови идеи. През последните няколко дни подготвихме семинар, на който младите хора в национални екипи създадоха видеоклипове (някои от тях по собствена инициатива измислиха няколко проекта), което е на път да реши впечатляващ проблем на местната общност.

2: Вдъхновяване на младите хора от кръга на участниците за участие в доброволчески дейности чрез набиране на 10 нови доброволци във всяка партньорска асоциация в продължение на 4 месеца след края на дейностите. Както и цел 1, тя е постигната в два етапа на дейности и последващи действия. Ние се фокусирахме върху създаването на необходимите материали за привличане на други млади хора към доброволчески дейности, инициирани от нашите партньори като брошури, видео, снимки, статистика, блог, Facebook публикации и т.н. Участниците имат множество начини да привличат младите хора към членство в партньорски организации, като по-важното е да се включат в различни доброволчески дейности и управление на проекти.

3: Стимулиране на активното участие както на местно, така и на национално равнище и на изборите за Европейски парламент през 2019 г. чрез организиране на 2 флашмоба в страната на произход с участието на мин. 200 души. Тази цел беше постигната в последващата фаза, когато младите участници координираха тези събития в рамките на своите местни организации, като бяха подпомагани и от законни представители.

Дейностите на младежкия обмен бяха планирани с оглед на постигане на всички цели на проекта.  Допълнително бяха организирани сесии за представяне на програмата „Еразъм +“ и на сертификата Youthpass, които помогнаха да се улесни обменът на информация.

Всеки партньор направи семинар за разпространение на резултатите в организацията. Тези семинари бяха координирани от ръководителите и участниците в проекта. Те бяха направени за доброволците в съответните организации. Можем да кажем, че те са оказали най-голямо влияние при записването на нови доброволци в партньорските организации.

Устойчивостта на проекта е важен момент в нашите взаимоотношения с нашите партньори, за което сме определили, че винаги ще актуализираме сайта с полезна информация, ще продължим да популяризираме материалите в рамките на нашите собствени проекти, ще следим напредъка на младите хора, участващи в различни проекти на организаторите, ще инициираме други проекти, които се занимават с проблемите, изследвани в рамките на младежкия обмен, но най-важното е намерението да се организира и второ издание на този проект.

Целевата група на проекта бе съставена от млади европейци, които искаха да бъдат активно включени в гражданския и социалния живот на общността. Тъй като кръгът от приятели на участниците са част от целевата група, ние помолихме младите хора да дадат свой собствен пример, за да ги вдъхновят и мотивират към проактивност и участие в родната им общност. Те станаха по-заинтересовани от европейските въпроси, европейските проекти и по-специално програмата „Еразъм +“ и нейните възможности. Целевата група е получила модели и примери за добри практики, които си заслужават да бъдат следвани, тъй като са липсвали в участващите общности. Младите хора са научили повече за доброволчеството, проектите, НПО и са открили ползите от активното участие в тях. От материалите, създадени от участниците, младите хора ще се запознаят с основните европейски проблеми и ще научат как те могат да повлияят на тяхното подобряване.

E-mail: asocioatia_cpdis@yahoo.ro

Уебсайт: www.cpdis.ro

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в това съобщение.