Начало на антидискриминационната кампания по проект “Story_S” в България

Днес беше откриващото събитие на антидискриминационната кампания в България по проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success. То се проведе в 135 СОУ „Ян Амус Коменски“, София. Менторирани и част от менторите представиха кампанията по креативен начин пред съученици на първите. Чрез неформални методи участниците имаха възможност да разберат по-добре какво е дискриминация и как може да осъществим превенция. Те проявиха любопитство и към плакатите, които бяха изработени от техни връстници по време на работилниците за повишаване на осъзнатостта, проведени миналата година.