“#NoMad(E+)”

Проектът “#NoMad (E +)” се проведе между 22-30.11.2018 г. в Хорезу, Румъния, включвайки участници от 7 страни – Румъния, България, Испания, Италия, Турция, Литва и Хърватия. Той бе написан от млади хора от 7 партньорски организации, на базата на личен опит с форми на насилие, радикални възгледи и междурелигиозни конфликти. Младите хора в екипа за писане на проекта обсъдиха и идентифицираха нуждите на три нива:

1. На локално ниво:
– Младите хора в местната общност нямат ключови компетенции и не са толерантни към другите млади хора.
– Младите хора имат ниско ниво на човешките права и свободите.
– Малък брой млади хора участват в проектите „Еразъм+“.
2. На ниво НПО:
– НПО имаха малка видимост преди този проект.
– Ограничен брой доброволци/млади хора.
– Слабо представени оперативно.
3. На ниво млади участници:
– Младите хора не познават правата и способностите си.
– Те не са толерантни и имат стереотипи за други нации/етноси.
– Не сизползват методи за неформално образование.
– Някои от тях се чувстват изключени.
– Не се доверяват на собствените си сили.

Чрез дейностите, които заложихме по проекта, поставихме конкретни цели в началото на проекта:
1. 44 младежи от 7-те страни от програмата бяха запознати с човешките права, техния произход и свободи в резултат на мобилността в Хорезу, Румъния.
2. В резултат на проекта, 44 млади хора развиха своите артистични умения чрез заснемане на филм, актьорството, творчеството, музика и са изпратиха положителни послания към младите хора в техните местни общности.
3. След проекта 44 младежи развиха чувството си за активно европейско гражданство, междукултурност, солидарност и международно насърчаване на правата на човека чрез различни методи на неформално образование.
4. Повишиха международната привлекателност и видимост на 7-те партньорски организации чрез сътрудничество и реализация на филми, които популяризират човешките права сред подрастващите.

Изборът на участници бе направен от всеки партньор за сформиране на младежкия екип от съответната страна.
Процедурата по подбор на участниците беше следната:
1. След получаване на потвърждението за одобрение на проекта на одобрението и инфопакета, партньорите публикуваха обява за селекция.
2. Заинтересованите кандидати изпращаха формуляр за кандидатстване.
3. Първичната селекция беше направена от изпращащите организации.
4. Последва Skype интервю с одобрените кандидати.
5. Оценка на участниците.
6. Окончателен подбор на участниците.
7. Участниците, които бяха одобрени, бяха обявени и списък с тях изпратен на приемащата организация.
8. Всяка изпращаща организация  състави резервен списък в случай на извънредна ситуация.
9. Избраните участници потвърдиха своето участие.

Профил на участниците (PP):
– Възраст между 18 и 30 години.
– Творческо мислене, интерес към изкуство: музика, театър, кино,  с или без артистичен опит.
– Необходимост от развитие на артистични умения в различни области.
– Възможност да се избират млади хора, които никога не са участвали в проектите „Еразъм +“.
– Насърчи се участието на младите хора с ограничени възможности.

Според методите на ASK, следвайки разработените методи за неформално образование, младите участници придобиха:
1. Нагласи.
– Повишаване на самочувствието.
– Реакция на правата на човека.
– Отговорност и взаимоотношения между различните групи млади хора.
2. Умения.
– Развиване на умения за лидерство, концентрация, внимание и логическо мислене.
– Развиване на уменията за реакция на правата на човека.
– Подобряване на комуникацията на английски език.
3. Знание.
– Познаване на видовете методи на обучение, някои от неформалните методи на обучение и информацията за програмата “Еразъм+”.
– Откриха нови неформални методи.
– Придобиване на нови знания за други култури.

Въздействието на проекта беше разделено на:
1. Въздействие върху участниците
– 44 млади хора, които са участвали в тази мобилност, знаят за основните права и свободи.
– Те са развили своите знания и познават нови начини за насърчаване на правата на човека.
– 24-те млади хора с ограничени възможности са станали по-интегрирани в общността.
– Развили са своите артистични способности с участието в “#NoMad(E+)”.
2. Въздействие върху участващите НПО
– Видимостта на партньорските НПО се увеличи както в общността, така и в региона.
– Седемте партньорски организации са развили своите логистични и оперативни възможности.
– Членовете на партньорските НПО са придобили нови умения за работа с млади хора.
– Организациите имат ноу-хау в работата с младите хора относно методите на неформалното образование.
– В организациите участват млади хора с ограничени възможности, които от своя страна разпространяват наученото в местната общност чрез жива комуникация.