YE “NE(E+)dT”

YE “NE(E+)dT”

Асоциация “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” със своите транснационални партньори от Турция, Испания, Италия и България обяви края на дейностите по проект NE(E+)dT. Проектът беше финансиран от Европейския съюз чрез програмата „Еразъм+“ Ключова дейност 1: Мобилност на хората с образователни цели – Мобилност за млади хора и младежки работници.
Участниците в проекта бяха общо 44 младежи. В рамките на 8 дни те участваха в няколко дейности, изпълнени чрез неформални методи за обучение, целта на които беше да подпомогнат младежи от групата NEETs (младежи, които не работят, не учат и не са в процес на обучение).
Периодът на обмена беше 01.06.2018-08.06.2018 г.
Обменът беше реализиран в Хорезу, Румъния, където участниците работиха в дух на екипност и развиване на контакти, за да успеят да реализират няколко дейности в сферата на недискриминацията, развитието на културни умения и увеличаване на самочувствието.
Специфичните цели на проекта бяха:
Ц1: В края на обмена 44 млади хора придобиха ключови компетентности, които да им помогнат да преодолеят културни и образователни бариери, резултатът от което да бъде увеличаване на самочувствието на участниците.

Ц2: В края на обмена 44 млади хора увеличиха самочувствието и креативността си чрез организирането на фотографска изложба в Хорезу.

Ц3: В края на обмена 30 младежи от групата на NEETs се почувстваха социално интегрирани, придобиха ключови компетентности, повярваха в собствените си сили и се подготвиха да се интегрират на пазара на труда.

Ц4: В края на обмена участващите организации разполагат с 9 младежи, които могат да станат младежки работници и да участват в логистичното осигуряване на своите организации.

Използваните неформални методи включват:
– Public Cafe (Публично Кафе);
– Кафе;
– Ролева игра;
– Театър;
– Трейнинги;
– Работилници и енергизиращи игри.
За повече информация можете да се свържете с нас по следния начин:
Имейл: asociatia_cdis@yahoo.ro
Тел.: +40 726 32 30 78

Клауза за непоемане на отговорност: Съдържанието на този материал не отразява официалната позиция на Европейския съюз.