EVS “L.A.G.Y.A.”

Проектът „Learning and Growth – Youth in Action – L.A.G.Y.A“ ще се реализира от Български Младежки Форум (БМФ) в партньорство с още четири организации, а именно IslaCrativa (Испания), EUROSUD (Италия), CYDD (Турция), CPDIS (Румъния). Той ще включва общо 4 ЕДС доброволци на възраст между 18 и 30г. от Турция, Испания, Италия и Румъния. Те ще пристигнат и живеят в България в продължение на шест месеца от 01.06.2018г. до 30.11.2018г. Първите два месеца от своя престой те ще бъдат в гр. София, а през останалите четири месеца в гр. Ракитово и с. Подем, където се намират институции за работа с младежи с девиантно поведение. Проектът ще окаже положително влияние в няколко основни насоки, както върху партньорските организации, така и върху доброволците. Основен мотив за реализацията му е обогатяването на екипа на БМФ с доброволци, готови да се включат в ежедневната му дейност, както и в дейностите, насочени към работа с младежи с девиантно поведение. По този начин БМФ ще повиши осезаемо качествено капацитета на своите специалисти на организацията като цяло. В тази връзка проектът “L.A.G.Y.A” има две основни цели:
-Ефективно да повиши качеството на дейностите на БМФ чрез привличането на чуждестранни доброволци със силна мотивация и добра обща подготовка, които ще засилят международното измерение на младежките дейности и ще аповишат общия капацитет на специалистите в БМФ.
-Качествено да повиши и подобри равнището на ключовите компетенции на избраните доброволци (включително и тези, необходими за работа с младежите от целевата група), чрез провеждането на специализирана, съобразена с индивидуалните потребности на всеки доброволец подготовка и чрез включването им в основни дейности с младежи на БМФ.
Основните дейности, в които доброволците ще участват с оглед реализацията на посочените цели са:
-Обучение с цел да запознае участниците с целите, задачите и дейностите, извършвани от БМФ, в които те ще вземат участие и които ще подпомагат.
-Курс по български език, който ще започне веднага след като те пристигнат, за да им даде възможност да общуват свободно по време на тяхната доброволческа служба.
-Помощ с организирането на различни младежки прояви, младежки обучения в сферата на неформалното образование, младежки кампании и проекти, включително и такива насочени към групата на младежи с девиантно поведение. Това може да включва дейности от подкрепа на екипа на БМФ в координация на човешки ресурси, комуникация и логистика.
-Организирането на различни спортни мероприятия за младежите с девиантно поведение.
-Публикуване на онлайн материали в собствени блогове, отразяващи събитията и дейностите на организацията по време на доброволческата служба.
-Промотиране на дейността на организацията с цел повече младежи да се включат и да се запознаят с проектите и събитията на БМФ.
-Организиране на собствени младежки събития и инициативи.
-Участие дейности на БМФ, свързани с писане, изпълнение и отчитане на проекти, главно в рамките на програмата “Еразъм +”.
При реализацията на проекта активно ще се прилагат методите на неформалното образование.
Очакваните обучителни резултати на ЕДС доброволците в проект “L.A.G.Y.A” са напълно синхронизирани със заложените предварително цели и определената програма на проекта. Участниците ще имат възможността да придобият широк спектър от знания, умения и компетенции в областта на неформалното образование и обучение, както и всички процеси около ръководенето на НПО, планирането, подготовката, осъществяването, промотирането и отчитането на европейски проекти, както и организирането, ръководенето, провеждането и отразяването на различни видове спортни събития и мероприятия от ежедневната дейност на БМФ.
Чрез подобряването на общото равнище на ключовите компетентности и умения на участващите доброволци, екипите на приемащата и изпращащите организации, очакваме осезаемо засилването на международното измерение на младежките дейности като цяло. Развитото и наученото от ЕДС доброволците, ефективно ще бъде приложено в рамките на дейността им в изпращащите организации. Потенциалните дългосрочни ползи от проекта са свързани с възможността на доброволците да развият широкоспектърни способности, които покриват голяма част от ключови компетенции необходими на един активен младежки работник. Това ще повиши капацитета и международното измерение на партньорските организации.