“Story_S” Project

“Springboard to Roma Youth Success” (Story_S)

STORY_S е проект на ЕК по програма “Права, равенство и гражданство”, който включва партньори от Италия, Испания, Румъния и България. Партньорите са от университети и организации от третия сектор, за да улеснят дейности, които произтичат от специфични географски контексти в светлината на академичните и теоретични познания.

Проектът STORY_S цели да подкрепи млади ромски момчета и момичета да продължат обучение или професионална кариера. За постигането на тази цел ние възприемаме подхода “връстници обучават връстници”, включващ млади роми като “менторирани участници” и млади роми и нероми като “ментори”. Проектът е насочен към овластяване на младите роми и повишаване на осведомеността, за да се противопоставят на дискриминационните явления.

Големият брой млади роми, които отпадат от училище преди да достигнат съответната образователна степен или броя на ромските момчета и момичета, които нямат достъп до висококачествено професионално кариерно развитие, е следствие от множество пресичащи се фактори, в които стереотипите и стигмата играят важна роля. За да отговори на този проблем, STORY_S насърчава прякото участие на младите хора, използвайки подхода на участието, като менторство, активни методологии за работилници против дискриминацията и инкубатори за гражданство.

Обменът на подкрепа, увереност и примери за успех между момчетата и момичетата, които идват от различни социално-културни среди (но споделят една и съща възраст), е начин да се даде възможност на младите хора за по-нататъшно развитие. Срещата между ромски и неромски връстници също може да бъде важна стъпка за подобряване на осъзнаването, признаването и разграждането на дискриминационната динамика извън конкретния ромски случай, така че да се видят общите социално-културни корени.

За да се постигнат тези цели Story_S ще действа в две насоки:

  • Овластяване на младите роми, за да се насърчи техният достъп до висшето образование и професионалната кариера. Тази цел се преследва и чрез обмен на добри практики между различните страни за осъществяването на положителни действия за включване на млади роми.
  • Проектирането и осъществяването на антидискриминационна кампания, последвана от инкубатори за гражданство, които ще се провеждат на места, където младите хора живеят и ще се водят от самите млади хора. Целта е да се повиши нивото на осъзнаване на произхода на дискриминационните явления и да се контрастират между младите хора и гражданското общество.

Овластяването на младежите ще разгърне тяхната способност за генериране на социални промени, преодоляване на стереотипите и насърчаване на по-приобщаващ и жизнеспособен свят.

Официален уебсайт на проекта:

https://www.projectstorys.eu/