Association “Sentire” announced the closure of “Power for youth”

Асоциация “Sentire” с международните си партньори от Италия, Испания, Турция и България, обяви закриването на проектните дейности на “Power for youth”. Проктът бееше финансиран по програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1, Мобилност на физически лица с цел образования – Проект за мобилност на млади хора и младежки работници.

Групата по този проект се състоя от общо 34 младежи. В продължение на 9 дни те участваха в различни дейности, базирани на неформални методи на образование, които целяха да помогнат на безработни младежи. Продължителността на младежкия обмен беше от 20 до 28 март 2018. Дейностите на проекта се реализираха в Хорезу, Румъния, където участниците имаха подходяща среда за изграждане на мрежа и работа в екип, за да осъществят активности в сферата на недискриминацията, развитие на междукултурни умения и повишаване на увереността в собствените възможности.

Специфичните цели на този проект включваха:

O1 – Разработване на предприемачески умения за 34 младежи, на възраст между 18 и 30 години, от 5 страни партньори за период от 8 дни.

O2 – Развиване на умения чрез неформално образование за 34 младежи от 5 страни партньори за период от 8 дни.

O3 – Разработване на културни и езикови умения за 34-те участници в рамките на 9-дневен период на активност.

О4 – Подпомагане на 15 младежи с по-ограничени възможности от 5-те партньорски страни – 3 души от всяка страна, 3 младежи от ромски произход и 20 младежи с ограничени възможности в Хорезу, участващи в дейностите по проекта.

O5 – Развиване на капацитета на 5-те партньорски организации за управление на проблема с младежката безработица в селските райони, в които работят.

Използвани методи за неформално образование:

– Обществено кафене

– Дебат

– Ролева игра

– Театър

– Обучения

– Работилници и енергийни инструменти

За повече информация:

E-mail: sentire_for_youth@yahoo.com
Tел.: 0726 32 30 78

Този проект бе финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в това съобщение.