„ЖИВЕЙ АКТИВНО“

„ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА“ 

Сдружение „Български младежки форум“, с подкрепата на община Костинброд, разработи проекта „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА“, в съответствие с условията за кандидатстване по Националната програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от закона за хазарта за 2017 г., направление „Активизирай младите“. В рамките на проекта екип от експерти на организацията ще подготви и проведе комплекс от интерактивни обучителни и спортни занимания,  насочен към 300 младежи на възраст между 15 и 29 г., на територията на община Костинброд, които са предразположени към различните форми на зависимости, а именно наркотици, интернет, хазарт, алкохол и тютюнопушене. Предвидените дейности по проекта ще бъдат реализирани в община Костинброд в периода 17.07.-30.09.2017 г. и ще спомогнат от една страна за активирането и насърчаването на здравословния начин на живот в отговор на наблюдаваните негативни тенденции сред представителите на целевата група по отношение на различните форми на зависимост, и от друга – за цялостното подобряване на качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора. В проекта са предвидени дейности, включващи тренинги и симулации, поставящи представителите на целевата група в различни ситуации от тяхното ежедневие, които ще се проведат в училищата на територията на общината. В рамките на тази дейности посредством методите на неформално образование 300 младежи на възраст между 15 и 29 г. ще бъдат активирани към разпознаването на рисковите фактори, водещи до различни видове зависимости. В края на проекта с подкрепата на община Костинброд ще бъде организиран и проведен младежки спортен турнир, целящ създаването на една трайна мотивация за физическа активност сред младите, който цели да спомогне включването на спорта като основен инструмент за превенция на различните форми на зависимости.