TC “Refugees` Integration against Discrimination”

„Refugees` Integration against Discrimination (R.I.D.)“ се подготви в отговор на изключително актуалната в момента тема свързана с интеграцията на получилите бежански статут лица, на територията на България, Кипър, Турция, Германия, Македония, Италия, Хърватска и Словения конкретно и в останалите страни в Европа и Азия, засегнати от безпрецедентната, от десетилетия в Европа, бежанска криза. “R.I.D.” ще се проведе в Белоградчик, България между 21 и 29 август 2017 г. с участието на 32 младежки работници от 8 страни. Всяка партнираща страна ще бъде представена от по 4-ма младежки работници, опитни в разглежданите проблеми.

Пристигането на бежанците в страните от ЕС и партньорските на общността страни изправи пред редица трудности и предизвикателства младежките работници, работещи с бежанци. Съгласно действащите международни нормативни документи получилите бежански или хуманитарен статут лица е необходимо да получат подкрепа от приютилата ги страната. Имено в тези процеси националните правителства, активните НПО и доброволчески организации ще разчитат на опита и компетентността на младежките работници. Поради тези причини БМФ съвместно със своите партньори от страните по основния бежански път – Кипър, Турция, Германия, Македония, Италия, Хърватска, Словения решиха да реализират настоящия проект, който цели да проведе обучение на младежки работници и обмен на добри практики за работа с младежи-бежанци за постигане на тяхната по-добра интеграция в европейската общност.

В хода на проекта ще се осъществят и следните задачи: запознаване на младежките работници с правните процедури свързани с влизането и пребиваването на бежанци на територията на страни от ЕС и съседните на Общността страни; надграждане на знания и умения за комуникация в междукултурна среда и предотвратяване на проблеми при културна адаптация; обмен на добри практики за социално и гражданско включване при работа с младежи-бежанци; развиване на специфична методология за приобщаване на младежи-бежанци към европейските ценности; разработване на механизми за борба със стереотипизирани социалните нагласи и различните форми на дискриминация с цел промотирането на духа на толерантност и мирно съжителство.

Чрез създадения от международния партньорски екип проект, иницииран и координиран от БМФ, ние желаем да повлияем на конкретните нужди и проблеми породени от новите реалности, пред които се изправят младежките работници, при работата си младежи получили бежански статут. Пряко ще се отговори на нуждата от придобиване на специфични и сертифицирани от програма „Еразъм +“ познания за преодоляването на проблеми при работата с бежанци от правен, икономически, социален, здравен, образователен и културен характер.

Чрез проекта се цели развитието на дух на толерантност и мирно съжителство, което обуславя нуждата от развитие на специфични знания и умения за работа с младежи-бежанци, насочени към уважение на личността на бежанеца, осигуряване на равен достъп, справедливо отношение, оценка на индивидуалните нужди и потребности. Участниците в проекта „R.I.D.” ще подпомогнат за разпространяването на полученото познание и установавянето на по-добри методи за интегриране на бежанците на едно общоевропейско ниво.