EVS “Lead the way”

Lead the WayПроектът “Lead the way” ще се реализира от Български Младежки Форум (БМФ) в партньорство с организациите Isla CreActiva (Испания), VCS Skopje (Македония), Seiklejate Vennaskond (Естония) и Österreichische Kinderfreunde (Австрия). Той ще включи общо 4 ЕДС доброволци на възраст между 18 и 30 г. от Испания, Македония, Естония и Австрия. Доброволците ще пристигнат и живеят в София в продължение на една година от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г.
Проектът ще окаже положително влияние в няколко основни насоки, както върху партньорските организации, така и върху доброволците. Основен мотив за реализацията му е обогатяването на екипа на БМФ с доброволци, готови да се включат в ежедневната му дейност. По този начин БМФ ще повиши осезаемо и качествено капацитета на своите специалисти и на организацията като цяло. В тази връзка “Lead the way” има две основни цели:
-Ефективно да повиши качеството на дейностите на БМФ чрез привличането на чуждестранни доброволци със силна мотивация и добра обща подготовка, които ще засилят международното измерение на младежките дейности и ще повишат общия капацитет на специалистите в БМФ.
-Качествено да повиши и подобри равнището на ключовите компетенции на избраните доброволци, чрез провеждането на специализирана, съобразена с индивидуалните потребности на всеки доброволец подготовка и чрез включването им в основни дейности с младежи на БМФ.
Основните дейности, в които доброволците ще участват с оглед реализацията на посочените цели са:
– Обучение с цел да запознае участниците с целите, задачите и дейностите, извършвани от БМФ, в които те ще вземат участие и които ще подпомагат.
– Курс по български език, който ще започне веднага след като те пристигнат, за да им даде възможност да общуват свободно по време на тяхната доброволческа служба.
– Помощ с организирането на различни младежки прояви, младежки обучения в сферата на неформалното образование, младежки кампании и проекти. Това може да включва дейности от подкрепа на екипа на БМФ в координация на човешки ресурси, комуникация и логистика, до заснемане на фотографии и видеоклипове, които ще бъдат публикувани в комуникационни канали на БМФ.
– Помощ с организирането на различни закрити и открити спортни събития, включително билярд, футбол, тенис на маса, дартс и други спортове. Някои от техните отговорности ще включват заснемане на фотографии и клипове на участниците, взимане на интервюта от тях, подкрепа на екипа на БМФ в комуникацията и логистика около събитието и т.н.
-Публикуване на онлайн материали в социалните и медийните канали на БМФ, отразяващи събитията и превеждането на тези материали на различни езици.
-Създаване материали като брошури, листовки, плакати и др. за промотиране на дейността на организацията и разпространението им в местните училища, за да се включат повече младежи в проектите и събитията на БМФ.
-Организиране на собствени младежки събития и благотворителни спортни турнири.
-Поддръжка на собствен онлайн блог, където ще споделят новите си знания и опит от дейностите, в които те ще вземат участие.
-Участие дейности на БМФ, свързани с писане, изпълнение и отчитане на проекти, главно в рамките на програмата “Еразъм +”.
Часове / дни на доброволческа служба на седмица: 30 часа седмично – 5 дни на служба.
При реализацията на проекта активно ще се прилагат методите на неформалното образование.
Очакваните обучителни резултати на ЕДС доброволците в проект „Lead the way” са напълно синхронизирани със заложените предварително цели и определената програма на проекта. Участниците ще имат възможността да придобият широк спектър от знания, умения и компетенции в областта на неформалното образование и обучение, както и всички процеси около ръководенето на НПО, планирането, подготовката, осъществяването, промотирането и отчитането на европейски проекти, както и организирането, ръководенето, провеждането и отразяването на различни видове спортни събития и мероприятия от ежедневната дейност на БМФ.
Положителното въздействие на проекта “Lead the way” ще бъде отчетено в подобряването на общото равнище на ключовите компетентности и умения на участващите доброволци, екипите на приемащата и изпращащите организации. Очакваме осезаемо засилването на международното измерение на младежките дейности като цяло. Развитото и наученото от ЕДС доброволците, ефективно ще бъде приложено в рамките на дейността им в изпращащите организации. По този начин очакваме чрез реализацията на проекта да въздействаме върху целевите ни групи, съгласно предварително очакваните резултати от ученето в планираните дейности на проекта.
Потенциалните дългосрочни ползи от проекта са свързани с възможността на доброволците да развият широкоспектърни способности, които покриват голяма част от ключови компетенции необходими на един активен младежки работник. Ще бъде повишен капацитета и международното измерение на партньорските организации, за да могат предоставяните от тях дейности и програми да отговарят по-добре на потребностите на младежите в и извън Европа.