“ACTIVATE YOURSELF”

BG_AUПовишаването на гражданската активност на младите хора и на участието им в демократичния живот е проблем, който търси своето решение на национално и европейско ниво. Още през 2013 г. Евробарометър публикува изследване, според което 44% от анкетираните младежи между 15-30 г. възраст не са участвали в дейности на никаква организация през последната една година. Такъв е и процентът на младежите, които не са гласували през последните 3 години на местно, регионално или национално ниво. Приблизителен е и процентът  (43%) на тези, които не знаят, че членовете на Европейския парламент се избират директно от гражданите на всяка от държавите членки на Европейския съюз. Именно тези тенденции обединиха Български Младежки Форум и неправителствени организации от още пет държави (Македония, Испания, Турция, Германия, България, Румъния) изправени пред същите предизвикателства, около идеята за създаване и реализиране на младежки обмен, който да допринесе за активизирането на младите хора в различните демократични общества. “ACTIVate YOUrself” е организиран от сдружение Български Младежки Форум в партньорство с 5 неправителствени организации: Jugend, Bildung und Kultur (Германия), Asociacón Sociocultural y Recreativa Jiribillas 3.0 (Испания), Волонтерски Центар Скопје (Македония), Asociatia “Tineret pentru Dezvoltare Durabila” (Румъния), Ipekyolu Uluslararası Genclik ve Sanat Dernegi (Турция). Младежкият обмен  ще се проведе в периода 20-28 юни 2017 г. в Белоградчик, като даде възможност на 30 младежи от България, Германия, Испания, Македония, Румъния, Турция да обменят опит и трупат знания за активното гражданство и включването на младежите в демократичните процеси на местно, национално и европейско ниво. С реализирането на проекта “ACTIVate YOUrself” партньорските организации си поставят за цел да съдействат за повишаване на гражданската осъзнатост на младежите относно важността на тяхното участие в социалния и политически живот на национално и европейско ниво. Чрез включването на младежи от различни части на Европа, ще се постигне обмен на опит и надграждане на знания в сферата на демократичните процеси и институции, ще повиши осведомеността за гражданските права и отговорности. Участниците ще бъдат насърчавани да идентифицират проблеми в техните общности и да разработят подход за разрешаването им, като се споделят добри практики и опит чрез примери за активно гражданство в различните държави. С дейностите по проекта ще се обърне и необходимото внимание на въпроса за многообразието в активното гражданство на европейско ниво, като се разбере значението на социалното включване в мултикултурно общество. “ACTIVate YOUrself” включва многообразие от ролеви игри, дискусии, рефлексии, формални и неформални срещи, чрез които участниците ще придобият важни компетенции за тяхното личностно и професионално израстване като активни граждани не само в своите местно общности, но и на европейско ниво. Чрез своите бъдещи изяви, те ще популяризират резултатите от проекта “ACTIVate YOUrself”  и ще подпомогнат за разпространението на неговите послания към младите хора.

Реализирането на “ACTIVate YOUrself” в Северозападна България ще придаде допълнително морално измерение на проекта. Поради икономическата и социална ситуация в региона, гражданската активност на младите хора там има нужда от силен стимул и подкрепа. Самото провеждане на проекта в тази част на България, ще окаже позитивно влияние върху младежите там. В тази насока проектът има сериозен принос и значение за обмена на опит и добри практики с НПО организации от различни държави, сблъскващи се с подобни проблеми.