“Yes for Europe”

YESforEurope“Yes for Europe”

29.10. – 06.11.2015,

Берлин, Германия

Двадесет и четирима младежи от шест различни страни, станаха част от обучителен курс по програмата “Еразъм+”, който се проведе в Берлин, Германия от 30-ти октомври до 5ти ноември. Участниците бяха от Гърция, Турция, Армения, Хърватска, България и Германия.

Идеята за този проект бе породена от факта, че участието на младите хора в политическия живот на национално ниво, но освен това и на европейско ниво е изправено пред сериозна криза. Основният фокус бяха младите хора и тяхната роля в обществото, важността на ангажираността им и активното им включване в демократичните процеси, поставяйки акцент върху активната им гражданска позиция. Международното сътрудничество в полето на младежта и неформалното образование, подкрепи увеличаването на уменията и компетенциите на участниците и подобрявайки познанията им ги направи по-конкурентноспособни на пазара на труда. От друга страна, изграждайки мрежа от организации, работещи за популязирането на активното гражданство, чрез работа с младежи и неформално образование, организаторите имаха за цел да развият нови инструменти и методи, с цел да модернизират обучението, практиката и работата с млади хора като цяло и да я направят по-привлекателна и ползотворна за съответната целева група.

Инициативата OneEurope води началото си от Фейсбук общество, стартирано от група млади про-европейски ентусиасти, основно дискутиращи политиката на ЕС, потенциала на Европейските проекти и перспективите, които те предлагат на младите хора. Благодарение на активния принос на участниците, проектът скоро придоби формат на общество и се разви в интернет платформа за млади европейци, където те могат да поставят интересуващи ги теми за дебат под формата на публикации.

Чрез ежедневното публикуване на автентични новинарски материали, ОneEurope придоби репутация на уникална гражданска медия, която не само предлага на европейците платформа, от която да се изкажат, но също така третира различни аспекти на европейските измерения, включително международните отношения, политика, икономика, социален и културен живот, образование и иновации и разбира се младежката активност. Първоначалната цел на платформата беше да предизвика дебат, относно значими европейски въпроси и да убеди младите хора, че тяхното мнение е важно. Понастоящем вниманието е фокусирано върху популяризирането на европейската същност, давайки непредубеден анализ по различни въпроси, инициирайки диалог между гражданите и европейските власти и включването на младите европейци при вземането на решения. Освен че е платформа за публикации, Оne Europe предоставя на младите хора възможността да придобият собствен опит в медийното поле. Сега екипът на платформата обхваща около 200 доброволци, допринасящи за проекта като писатели, редактори, социални медийни мениджъри на 8 платформи, посланици и графични дизайнери. Също така тяхната мисия е не само да информират и да инициират дискусии, но и да оказват влияние в полза на Европа и гражданите и.  Затова за тях е от изключителен интерес да се развиват в областта на младежката работа, достигайки все повече млади хора и изграждайки мрежа с други европейски неправителствени организации.

Целите по време на проекта „Yes For Europe“бяха да се предостави на участниците образователна подкрепа и пространство за изследването и споделянето на различни гледни точки, разбиране и концепции за гражданството, изследване на смисъла и отношението на европейското гражданство към младежката работа. Организаторите се направиха успешен опит да отразят схващането за европейската идентичност и залегналите в основата му ценности (демокрация, толерантност, плурализъм, човешки права) и да предизвикат дебат относно бъдещето развитие на концепцията за европейското гражданство, изготвяйки конкретни планове за действие на национално ниво, с цел да може фразата „младежко участие” да има реален смисъл и последно, но не най-маловажно, да се промотира и улесни активната употреба на различни програми, които могат да популязизират европейското гражданство чрез работа с млади хора със специален акцент върху „Еразъм+“.