“YES!”

YESSS“Youth Entrepreneurial Spirit! (YES!)” е младежки обмен организиран от Български Младежки Форум, който изпълнява ролята на координираща и приемаща организация.  От 29 май до 6 юни 2015 г. “YES!” ще събере 30 участника от България, Хърватия, Румъния, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Унгария и Испания в Чупрене и Белоградчик, България, за да осъществи осем дневен младежки обмен. По време на процеса на подбор на участниците най-голям приоритет ще бъде даден на уязвими групи като безработни младежи от селски райони, както и младежи които срещат социални, икономически, географски или здравни затруднения. Проектът ще се осъществи в селския район на Северозападна България, защото това е един от най-бедните региони в Европейския Съюз с най-високо ниво на безработица. В същото време общините на Чупрене и Белоградчик са подходящи места, защото имат неизползван потенциал за развитие на младежко предприемачество, екотуризъм и зелена икономика.

“YES!” се изправя пред критичния въпрос за младежката безработица в селските райони, стимулирайки мобилността на безработните младежи, давайки им възможност да участват активно в обществото. Подсилва разбирането, че предприемачеството и самостоятелната заетост предлагат начини за младите хора да излязат от безработицата и социалната изолация. Обръща специално внимание на социално осъзнат и устойчив предприемачески модел, който е близко свързан с хората и местното общество и насочен основно да допринесе за благото на обществото, а не на предприемачеството единствено като бизнес начинание. По време на проекта ще се обърне внимание на истински световни примери и добри практики за допринасяне за личностното развитие и местната икономика.

“YES!” насърчава младежкото предприемачество като ключова компетентност и подчертава важността на креативността, инициативността, увереността, изчисленото поемане на риск, организираността и гъвкавостта. Основен стремеж е да се покажат ползите от предприемачеството в селските райони и да се представят на участниците начини и средства да осъществят своите предприемачески идеи. Заедно с откриването на начини да осъществят своите предприемачески начинания, участниците ще придобият широк кръг от практически умения и положителни нагласи, включително по-голяма информираност за социалните проблеми и възможности, мотивация за по-активно обвързване и работа в мрежа с връстници, нови компетенции и увереност да участват активно на трудовия пазар и в обществото – на местно и по-широко европейско ниво.

Формално придобитите квалификации не винаги помагат на младите хора, когато става въпрос за намиране на работа, разрешаване на проблеми, изправяне пред предизвикателства, оценяване на възможностите или поемането на риск. За това “YES!” използва ефективен микс от неформални и предприемачески инструменти за обучение, които поставят участника в центъра и насърчава активното ангажиране на участниците, свободата да задават въпроси, креативно мислене, работа в екип и сътрудничество. Участниците ще реализират съвместно микс от работилници, упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др., създадени и подготвени специално за “YES!”.

YESЕдин от потенциалните резултати на “YES!” е да повлияе за относително намаляване на младежката безработица в селските райони на местно ниво, свързана с нарастване на активно предприемачество сред младите хора в селските райони. Този резултат може да се задвижи от по-високото ниво на предприемачески умения сред участниците, които ще могат да умножат ефекта на техните новопридобити познания и умения споделяйки своя опит с съответните им местни общности. Най-важният резултат от “YES!” би бил началото на успешни предприемачески начинания от участниците, които биха могли да създадат международна мрежа, която подсилва и подкрепя младежкото предприемачество в като ефективен инструмент за справяне с младежката безработица и социална изолация в селските райони.