„Cap it all off! Diversity beyond trapped barriers”

 „Cap it all off! Diversity beyond trapped barriers – the 2nd edition”, Mostar, Bosnia and Herzegovina,

19-28.10.2012

\По програма “Mладежта в действие”\

Целите на проекта „Cap it all off! Diversity beyond trapped barriers – the 2nd edition” са да задълбочи познанията и опита на участниците и да достигне до по-широк кръг от неправителствени организации, работещи в сектора на междукултурния младежки диалог. Взимайки предвид, че контактът между хора от различни култури не води директно до подобрение във взаимното разбиране и това, че много хора се смятат за неспособни да се справят или дори се чувстват застрашени от хора, чиито традиции и начин на поведение се диктуват от различна култура от тяхната, обучението целеше младежките работници в Европа да задълбочат своите компетенции в областта на междукултурния диалог, да придобият необходими квалификации и знания, нужни при работа в интернационална среда. По време на обучението участниците усвоиха знания в три области: канали за възприемане на информация; обществени нагласи и стереотипи на поведение. В проекта е предвидено популяризирането на включването на междукултурния диалог като цел във всички бъдещи проекти, както и като основна насока за работа на младежкото европейско доброволчество като цяло. Проектът се проведе в Мостар, Босна и Херцеговина от 19. до 28. 10. 2012г. с участници от Босна и Херцеговина, Сърбия, България, Германия, Естония, Македония, Италия, Испания, Албания, Полша и Хърватска. Представител на Български Младежки Форум беше Александър Вълкодинов.