“Crime, Youth and Social Service”

“Crime, Youth and Social Service”, Balıkesir, Turkey, 04.-10.11.2012 

Младежката престъпност е сред най-големите предизвикателства, пред които е поставена Европейската общност, особено в условията на икономическа криза и произтичащата от нея висока младежка безработица. Това прави първостепенни по значение младежките проекти, посветени на престъпността. Български Младежки Форум получи възможността да вземе участие в подобен проект, който се проведе от 4 до 10 ноември 2012 г. в Балъкесир, Турция. Участници от България, Румъния, Италия и Турция бяха изправени пред предизвикателството да разсъждават върху възможностите на различни иновативни модели за социални услуги за младежи в риск. Проектът бе осъществен в чудесна международна среда, в която участниците можаха да представят своите идеи за успешното включване на жертвите на насилие и младежи  в риск и за начините за повишаване на ангажираността на обществото по проблемите на младежката престъпност. Проектът беше осъществен в рамките на европейската програма ,,Младежта в действие” (т.4.3) и беше подкрепен от официалните турски социални институции.

Официален блог на проекта: Crime, Youth and Social Service

Видео: Crime, Youth and Social Service – 1

Crime, Youth and Social Service – 2

Crime, Youth and Social Service – 3