“LOOK AT EUROPE THROUGH MY EYES!”

 LOOK AT EUROPE THROUGH MY EYES!

             В периода 08.09.-15.09.2013 г. Български Младежки Форум ще проведе проекта LOOK AT EUROPE THROUGH MY EYES!, одобрен от Националния център “Европейски младежки програми и инициативи”, по програмата „Младежта в действие“, точка 3.1.1.

        Проектът има за цел да подпомогне и развие инициативността, предприемчивостта, чувството за принадлежност към европейската общност и осъзнаването на културното многообразие като ключ към единството и просперитета на ЕС. Това ни подтикна да подберем разнообразни партньорски организации, участието на които ще осигури развитието  на стратегическо сътрудничество и ще засили връзките с държавите от Източното партньорство. Участници ще бъдат представители на организациите Group Zenith (Турция), Azerbaijani-American Youth Social Association (Азербайджан),Youth Cooperation Center of Dilijan NGO (Армения), Association of Intercultural Mediators Network (Италия) и Slovak-Indian Friendship Society (Словакия). Проектът ще бъде реализиран с любезното съдействие и официалната подкрепа на общините Белоградчик и Чупрене.

          Целите и задачите, заложени в проекта LOOK AT EUROPE THROUGH MY EYES!, съответстват на националните приоритети в областта на сътрудничеството със страните от Кавказ и сътрудничеството за иновации и добри практики в младежката работа. Проектът обхваща и заложените в програмата “Младежта в действие” годишни приоритети за креативност и предприемачество и насърчаване на обмена на добри практики в сферата на младежката работа. Чрез проекта младите хора ще опознаят различни социо-културни реалности и ще се засили усещането им за „единство в многообразието“.

              Втора основна цел на настоящия проект е младите хора, участващи в проекта, да се запознаят с някои от основните измерения на европейското гражданство и в частност да разберат важната роля на младежите при управлението на основните административно-териториални единици – общините, чрез които се осъществява местното самоуправление. Чрез темите, които ще бъдат дискутирани, участниците ще имат възможността едновременно да научават за страните и културите на другите и да оценят различията на отделните страни като средство за затвърждаването на толерантността и демократичните ценности, присъщи на европейското гражданско общество.

            Местата на провеждане на дейностите по проекта гр. Белоградчик и с. Чупрене са отдалечени от големи градски агломерации и дават възможност да се усети духът на една средноголяма община в България и да се улесни културният диалог между участниците. При посещението на общините Белоградчик и Чупрене специално внимание ще бъде отделено на значението на  сътрудничеството между ЕС и държавите от „Източното партньорство“ и ролята на местните власти за стимулирането на младежката инициативност и предприемачество в условията на мултикултурните реалности.

            Замисълът на проекта ни подтикна да обогатим традиционната междукултурна вечер, превръщайки я в „Панаир на културите“. По време на проекта ще се осъществят семинари, работилници и интерактивни игри по две основни теми – предприемачество и дейности за възможностите и потенциала на младежкото партньорство между държавите от ЕС и граничните с общността държави. Програмата ще бъде допълнена с посещения на природни забележителности и културно-исторически обекти от Серевозападна България като Белоградчишките скали, Калето, пещера Магурата и др.

            Нашият стремеж е да помогнем на участниците в проекта да изградят толерантен и отговорен начин на мислене спрямо различните етнически и социални групи, които живеят на територията на Европа, да осъзнаят културното многообразие като ключ към единството и просперитета на континента, да подобрят знанията си и да станат съпричастни към историята, развитието и ценностите на европейската общност. Ще затвърдим европейската идея, като я свържем с приятни и полезни събития и като породим желание и мотивация за бъдеща работа в екип, за практическо осъществяване и реализация на проекти, инициативи и идеи и за изграждане на партньорство между представители на различни европейски държави. Очакваме да повлияем върху местната общност по посока на разбиването на стереотипите относно хората с различен социо-културен произход и изграждането на етническа и културна толерантност и повишаването на нивото на знания относно историята, развитието и ценностите на европейската общност. Сред предвидените резултати от провеждането на проекта са създаването на мотивация за участие в бъдещи проекти на хората от местната общност и затвърждаване на доверието към европейските институции чрез генерирането на обществена подкрепа към проекти, даващи възможност за обучение и международен обмен на будни млади хора.

            Като последващи дейности сме планирали да популяризираме проекта в социалните мрежи, както и в рамките на осем месеца наши доброволци, оборудвани със специализирана техника, да посетят осем населени места от Северозападна България и да представят резултатите от проекта. Ще посетим градовете: Видин, Лом, Димово, Берковица, Монтана, Чипровци и селата Горни лом и Белимел. Дейностите са планирани за месеците от март до октомври на 2014 година.