Simple Healthy Christmas Menu

Щастливи сме да споделим в навечерието на Коледа една прекрасна разработка на нашата ЕКС доброволка Седа Шенгюл. Тя изготви специално меню за празниците, като рецептите освен здравословни, са и бързи […]

Read Article →

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ по проект BG05SFOP001-2.025-0198-C01

На 18 декември проведохме ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ с представяне на резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0198-C01 „Граждански мониторинг и подобрение на процедурите по формиране на младежки политики в община Ружинци“, финансиран […]

Read Article →

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ с представяне на резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0198-C01 „Граждански мониторинг и подобрение на процедурите по формиране на младежки политики в […]

Read Article →

Окончателен доклад

Окончателен доклад по процедура с предмет: „Мониторинг на конкурсите за държавни служители и назначенията по трудово правоотношение в общините“ по проект № BG05SFOP001- 2.025-№ BG05SFOP001-2.025-0198-C01 „Грaждaнски мoнитoринг и пoдoбрeниe нa прoцeдуритe […]

Read Article →

Междинен доклад по Дейност 1

Междинен доклад по Дейност 1. „Мониторинг на конкурсите за назначаване на държавни служители в общините“ в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0198-C01 „Граждански мониторинг и подобрение на процедурите по формиране на младежки […]

Read Article →

Handbook for Youth Workers “ActivatE+U”

Наръчникът „ActivatE+U“ е сред основните резултати на проекта „ActivatE+U“ (2022-1-BG01-KA151-YOU-000066289) по програма „Еразъм+“, изготвен от участниците в едноименното обучение, провело се във Върбово, България между 1-7 юли 2023 г. Наръчникът […]

Read Article →

“ActivatE+U”

Проектът „ActivatE+U” по програма „Еразъм+” отговаря на необходимостта от повишаване нивото на активно гражданство сред младите хора и в частност тяхното гражданско съзнание. Той е фокусиран върху актуализиране на използваните […]

Read Article →