The Right Handbook

Радваме се да споделим с вас ръковдството за човешки права “The Right Handbook: Tools, Resources, Interactive Activities”, което беше разработено от нашата стажантка от Италия Джесика Дженова. Тя стажува 4 […]

Read Article →

Многото лица на Модика

  Многото лица на Модика Бригита Никова (Български Младежки Форум) Участвах в проекта “CIAO (Civic Involved Alliance of Organisation)”, който се проведе в Модика, Сицилия между 23-30.10.2019. Проектът беше дейност […]

Read Article →

Изграждане на партньорство по италиански

Изграждане на партньорство по италиански Биляна Димитрова (Български Младежки Форум) Много хора нямат ясна представа какво означава Дейност за изграждане на партньорство и като чуят тези думи, започват да мислят […]

Read Article →

#H(e+)lp – first aid for youth workers

Асоциацията Център за развитие на структурни инструменти, съвместно с партньори от Турция, Италия, Испания, Хърватия, Латвия, Полша и България обявява завършването на проекта “#H(e+)lp – първа помощ за младежки работници […]

Read Article →

Методология за обществени консултации

В хода на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0205 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, бе създадена […]

Read Article →